Govornici

Snežana Lazarević

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

Snežana Lazarević je programska i finansijsko-administrativna saradnica MDRI-S. Bila je članica nekoliko radnih grupa Ministarstva prosvete formiranih za izradu pravilnika iz oblasti obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja. Učestvovala je u nekoliko istraživanja sprovedenih od strane MDRI-S, koja su se bavila obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju koja žive u institucijama socijalne zaštite, izrade individualnih obrazovnih planova u redovnim školama u Srbiji, sudskim praksama u postupcima lišavanja poslovne sposobnosti i postupanja centara za socijalni rad u postupcima lišavanja poslovne sposobnosti, kao i zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom. Informiše roditelje dece sa smetnjama u razvoju i članove porodica osoba sa invaliditetom, kao i same osobe o njihovim pravima. Bila je predavačica na različitim obukama za roditelje osoba sa invaliditetom kao i za organizacije civilnog društva na kojima su glavne teme bile inkluzivno obrazovanje, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i međunarodni standardi ljudskih prava. Kao predstavnica MDRI-S učestvovala je na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i javnim događajima. Autorka je i koautorka više publikacija o pravima osoba sa invaliditetom. Članica je monitoring tima MDRI-S za posete ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.