Govornici

Jelena Žunić Cicvarić

Užički centar za prava deteta

Jelena Žunić Cicvarić je direktorka programa Užičkog centra za prava deteta od njegovog osnivanja 1998. godine. Koordinirala je i realizovala brojne projekte i programe koji se odnose na unapređenje i zaštitu prava deteta, prvenstveno onim koji se odnose na obrazovanje za prava deteta, interkulturalno obrazovanje, Montesori  metode rada, participativne metodologije rada sa decom, prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, bezbednost dece u digitalnom okruženju. Autorka je brojnih akreditovanih programa stručnog usavršavanja za profesionalce koji rade sa i za decu, knjiga, priručnika, edukativnih materijala, naučnih i stručnih radova iz oblasti prava deteta. Članica radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 26 – obrazovanje,  Nacionalne koalicije za monitoring prava deteta, Montesori društva Srbije, Mreže organizacija za decu Srbije, Koalicije za monitoring preporuka Komiteta za prava deteta. Bila je članica Radne grupe za izradu nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Magistar je didaktičko-metodičkih nauka, trenutno doktorand, radi na odobrenoj tezi iz oblasti obrazovanja za prava deteta.